Duurzaam verpakt, duurzaam geleverd
Gratis verzending vanaf €50,-
+31 (0)513 61 71 40

Certificeringen en kwaliteitsborging

Lasaulec B.V. neemt de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Er wordt continu gezocht naar haalbare stappen om maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven en bewuste keuzes te maken om een balans te bereiken tussen de 3P’s: People, Planet en Profit. Lasaulec wil op deze manier waarde creëren op sociaal, ecologisch en economisch gebied.

CO2-Prestatieladder niveau 3

Ons bedrijf is actief bezig met haar CO2-reductie. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van steeds duurzamere energie. Meer hierover is te vinden op www.SKAO.nl

De CO2-prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie ofwel CO2-voetprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met betrokkenen om ons heen te bewerkstelligen. Bekijk het certificaat

Logo CO2 prestatieladder

A. Inzicht

Het begint allemaal met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. We hebben een emissie inventarisatie sheet ontwikkeld waarin onze emissie CO2-footprint wordt gemeten en waarmee we dit naar u inzichtelijk kunnen maken. Er zijn wijzigingen in de CO2-emissiefactoren van www.co2emissiefactoren.nl waarin een methodewijziging heeft plaatsgevonden en dus volgens de CO2- Prestatieladder een herberekening voorgeschreven wordt voor het referentiejaar (zie Handboek 3.1, par. 5.2.3), inclusief de verwijzing naar de update waarin de herberekening voorgeschreven werd en de datum vanaf wanneer de herberekening dient plaats te vinden. De updates zijn doorgevoerd in onderliggende Footprints.
D03 - Carbon Footprint 2018 update i.v.m. herberekening
D03 - Carbon Footprint 2019 update i.v.m. herberekening
D03 - Carbon Footprint 2020
D03 - Carbon Footprint 2021
D03 – Carbon Footprint 2022

Zie tevens onze portfolio op www.skao.nl/certificaathouders/Lasaulec_B_V

B. Reductie

Vanuit de A. inzichten, de emissie inventarisaties hebben wij als bedrijf een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze footprint te reduceren.
D04 - Energie management actieplan 2019
D04 - Energie management actieplan 2020
D04 - Energie management actieplan 2021
D04 - Energie management actieplan 2022

C. Communicatie

Via deze pagina op onze website willen wij u halfjaarlijks op de hoogte brengen van ons CO2-presteren. Hiernaast hebben wij intern een communicatiestructuur opgezet waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven.
D03. Carbon Footprint 1e halfjaar 2019 en voortgang
D03. Carbon Footprint 1e halfjaar 2020 en voortgang
D03. Carbon Footprint 1e halfjaar 2021 en voortgang
A3. Poster CO2 Prestatieladder 2018
A3. Poster CO2 Prestatieladder 2019
A3. Poster CO2 Prestatieladder 2020
A3. Poster CO2 Prestatieladder 2021
A3. Poster CO2 Prestatieladder 2022
A3. Poster CO2 Prestatieladder 2023

D. Participatie

In het document hieronder worden onze initiatieven en participaties beschreven.
D05 - Toelichting initiatieven en participaties 2022 (3D1)

Certificeringen

Belangrijk voor Lasaulec en haar klanten is een continue borging van de kwaliteit van de geleverde producten en diensten. Deze borging vindt plaats door middel van interne procescontroles en onderstaande externe normeringen.

ISO 9001:2015
Het complete service- en verkoopapparaat van Lasaulec B.V. voldoet aan de ISO 9001:2015 norm, de bekendste norm voor managementsystemen.
De klant heeft daarmee de garantie dat Lasaulec voldoet aan de hoogste eisen die wet- en regelgeving met zich mee brengt. Bekijk het certificaat.

Logo Certificaten


ISO 14001:2015
Lasaulec neemt tevens haar verantwoordelijkheid door structureel aandacht te besteden aan het milieu in de bedrijfsvoering. Om dit gestalte te geven is Lasaulec B.V. ISO 14001:2015 gecertificeerd. ISO 14001:2015 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Dit systeem is geïntegreerd in het kwaliteitsmanagement systeem van Lasaulec (ISO 14001:2015) en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Bekijk het certificaat.

Logo Certificaten


VCA
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Bekijk het certificaat.

Logo Certificaten


NEN 3140
Lasaulec voldoet aan de Nederlande norm voor veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten in het laagspanningsgebied (Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning).

Logo NEN 3140 klein niet transparant


Ecommerce Europe
Met het Ecommerce Europe label wordt aangetoond dat wij voldoen aan de Europese wet- en regelgeving. De klant is onder andere verzekerd van veiligheid en privacy.

Logo Ecommerce Europe klein


Fair Wear Foundation
Lasaulec B.V. is Fair Wear Foundation Ambassador 2.0.
De Fair Wear Foundation streeft naar rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid voor werknemers wereldwijd. Zij zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingproductie. Lasaulec B.V. is een handelsonderneming, geen producent. Door het ondertekenen van de gedragscode geeft Lasaulec B.V. aan haar werkkleding bij schone bedrijven in te kopen en worden de betreffende leveranciers op deze criteria geselecteerd (www.fairwear.org).

Logo Fairwear Foundation 40plus - klein


Safety Sign®
Lasaulec B.V. is sinds eind 2007 Safety Sign erkend.
Het Safety Sign® is een teken van gecontroleerde kwaliteit voor producten en diensten op het gebied van arbeidsomstandigheden, -veiligheid en -gezondheid. Bedrijven met een Safety Sign® erkenning hebben de hiervoor speciale opleidingsprogramma’s met goed gevolg afgelegd. Jaarlijks vindt controle plaats of aan alle eisen van de Safety Sign® erkenning beantwoord wordt. Bekijk het certificaat.

Logo Safety Sign


Vereniging Veilig Gezond Werken / AVAG
Tevens is Lasaulec B.V. lid van de Vereniging Veilig Gezond Werken (voorheen AVAG). Een belangrijk doel van de VVGW is het stimuleren van het juiste gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) om op verantwoorde en veilige wijze werkzaamheden uit te voeren die bedreigend zijn voor de gezondheid.

Logo Vereniging Veilig Gezond Werken